FANDOM


Ten artykuł dotyczy wyznania wiary. Zobacz też: Skład Apostolski.

Modlitwa Edytuj

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. 
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony,
przed wszystkimi wiekami. 
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, 
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. 
Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, 
a przez Niego wszystko się stało. 
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. 
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy 
i stał się człowiekiem. 
Ukrzyżowany również za nas, 
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. 
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. 
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. 
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, 
a Królestwu Jego nie będzie końca. 
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, 
który od Ojca i Syna pochodzi. 
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; 
który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. 
Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. 
I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. 
Amen.